Privacybeleid (Datenschutzerklärung)

Privacybeleid (Datenschutzerklärung) Mood Bedrijf B.V. (Mood4Whisky is een merk van Mood Company B.V.)

https://moodcompany.nl/
Over ons privacybeleid
Mood Company BV geeft veel om je privacy. We verwerken daarom alleen gegevens die we nodig hebben voor (het verbeteren van) onze diensten en gaan zorgvuldig om met de informatie die we over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. We stellen je gegevens nooit beschikbaar aan derden voor commerciële doeleinden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Mood Company BV. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 13/06/2022, met de publicatie van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke informatie over jou door ons wordt verzameld, waarvoor deze informatie wordt gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze informatie kan worden gedeeld met derden. We leggen je ook uit hoe we je gegevens opslaan en hoe we je gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten je hebt met betrekking tot de persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy; je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over gegevensverwerking
Hieronder kun je lezen hoe we je gegevens verwerken, waar we deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken we gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Onlineshopsoftware
Shopify
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die je aan ons beschikbaar stelt ten behoeve van onze diensten worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. Op basis van de overeenkomst die we met hen hebben gesloten, is Shopify verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shopify is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. Shopify gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot je gebruik van de software, er worden geen persoonlijke gegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen de eigen groep te delen om de service verder te verbeteren. Shopify houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, je gegevens kunnen worden verwerkt in de Verenigde Staten.

Webhosting

x interactive en Mijn Domein.

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van x-interactive en Mijn Domein. x-interactive en Mijn Domein verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Deze partij kan echter wel metadata verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonlijke gegevens. x-interactive en Mijn Domein heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. x-interactive en Mijn Domein is op basis van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp en Omnisend

Wij versturen onze e-mailnieuwsbrieven met MailChimp en Omnisend. MailChimp en Omnisend zullen je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die automatisch via onze website wordt verzonden, zie je de link 'uitschrijven'. Je ontvangt dan niet langer onze nieuwsbrief. Je persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen door MailChimp en Omnisend. MailChimp en Omnisend maken gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp en Omnisend behouden zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken om de service verder te verbeteren en om in dit kader informatie te delen met derden.

x interactive en Mijn Domein

Wij gebruiken de diensten van x-interactive en Mijn Domein voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. x-interactive en Mijn Domein hebben geen toegang tot onze mailbox en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

betalingsverwerkers

Shopify betalingen

Wij gebruiken het Shopify betalingsplatform om (een deel van) de betalingen in onze webwinkel af te handelen. Shopify payments verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Shopify payments heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Shopify payments behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken om de service verder te verbeteren en om in dit kader (geanonimiseerde) gegevens te delen met derden. Shopify payments deelt persoonlijke gegevens en informatie in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit).over je financiële positie met ratingbureaus. Alle hierboven genoemde garanties met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van de diensten van Shopify payments] waarvoor zij derden inschakelen. Shopify payments bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Reviews

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het WebwinkelKeur platform. Als je een recensie achterlaat via WebwinkelKeur, ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze informatie met ons zodat we de recensie kunnen koppelen aan je bestelling. WebwinkelKeur publiceert je naam ook op haar eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting te geven op je beoordeling. In het geval dat we je uitnodigen om een recensie achter te laten, delen we je naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Ze gebruiken deze informatie alleen om je uit te nodigen een recensie achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om derden in te schakelen voor het leveren van diensten, waarvoor wij toestemming hebben gegeven aan WebwinkelKeur. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzending en logistiek

PostNL en Mijn pakket

Als je bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL en My Parcel om de leveringen uit te voeren. Het is daarom noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens delen met PostNL en Mijn Pakket. PostNL en Mijn Pakket gebruiken deze gegevens alleen voor de uitvoering van de overeenkomst. In het geval dat PostNL en My Parcel onderaannemers inschakelt, zullen PostNL en My Parcel w jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking stellen.

Facturering en boekhouding

JB administratie

Wij maken gebruik van de diensten van JB administratie om onze administratie en boekhouding bij te houden. We delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en gegevens over je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor de administratie van verkoopfacturen. Je persoonlijke gegevens worden beveiligd verzonden en opgeslagen. JB administratie is gebonden aan geheimhouding en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. JB administratie gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

Bol.com

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via de Bol.com platform. Als je een bestelling plaatst via dit platform, Bol.com je bestelling en persoonlijke gegevens met ons deelt. We gebruiken deze informatie om je bestelling te verwerken. We behandelen je gegevens vertrouwelijk en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken je gegevens alleen ten behoeve van onze diensten. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct gerelateerd is aan de opdracht die je verstrekt. We gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je informatie met ons deelt en we deze informatie - anders dan op jouw verzoek - gebruiken om op een later tijdstip contact met je op te nemen, zullen we je om expliciete toestemming vragen. Je gegevens worden niet gedeeld met derden, behalve om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt met als doel onze diensten verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Samenwerking bij fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In sommige gevallen kan Mood Company BV op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In zo'n geval zijn we gedwongen om je gegevens te delen, maar we zullen ons hiertegen verzetten binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt.

Bewaartermijnen
Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat we je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer gebruik wilt maken van onze diensten. Als je dit bij ons aangeeft, zullen we dit ook beschouwen als een verzoek om te vergeten. Op basis van toepasselijke administratieve verplichtingen moeten we facturen met jouw (persoons)gegevens bewaren, dus we bewaren deze gegevens zolang de toepasselijke termijn loopt.uitvoeren Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je klantprofiel en documenten die we naar aanleiding van je opdracht hebben gemaakt.

Uw rechten
Op grond van de toepasselijke Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder leggen we uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. Om misbruik te voorkomen, sturen we in principe alleen kopieën en afschriften van je gegevens naar je reeds bekende e-mailadres. Als je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wilt ontvangen, vragen we je om je te identificeren. We houden gegevens bij van voltooide verzoeken, in het geval van een vergeten verzoek beheren we geanonimiseerde gegevens. Je ontvangt alle afschriften en kopieën van gegevens in het machineleesbare gegevensformaat dat we binnen onze systemen gebruiken. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens in te zien die wij verwerken of hebben verwerkt en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn. Je kunt hiertoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen we je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die over deze gegevens beschikken, met vermelding van de categorie waaronder we deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht op rectificatie
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken of hebben verwerkt en die betrekking hebben op jouw persoon of die daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt hiertoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen we je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn gewijzigd.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken of laten verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of die daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt hiertoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen we je een bevestiging naar het bij ons bekende e-mailadres dat de gegevens niet langer worden verwerkt totdat je de beperking opheft.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken of laten verwerken en die op jouw persoon betrekking hebben of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt hiertoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen we je kopieën of afschriften van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of die zijn verwerkt door andere verwerkers of derden op het e-mailadres dat bij ons bekend is. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen we de service in zo'n geval niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van gegevensbestanden dan niet meer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
In voorkomende gevallen heb je het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Mood Company BV. Als je bezwaar maakt, zullen we de gegevensverwerking onmiddellijk staken in afwachting van de behandeling van je bezwaar. Als je bezwaar gegrond is, zullen we kopieën en/of afschriften van gegevens die we verwerken of hebben verwerkt aan je ter beschikking stellen en vervolgens de verwerking definitief opschorten. Je hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. We verwerken je gegevens niet op zo'n manier dat dit recht van toepassing is. Als je denkt dat dit het geval is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies
Google Analytics
Cookies van het Amerikaanse bedrijf Google worden via onze website geplaatst als deel van de "Analytics"-dienst. We gebruiken deze service om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker kan verplicht zijn toegang te verlenen tot deze gegevens op basis van toepasselijke wet- en regelgeving. We verzamelen informatie over je surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie interpreteren in combinatie met andere datasets en zo je bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie onder andere om gerichte advertenties (Adwords) en andere diensten en producten van Google aan te bieden.

Cookies van derden
In het geval dat software van derden cookies gebruikt, wordt dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor ons privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Je vindt echter altijd de meest recente versie op deze pagina. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de manier waarop we reeds verzamelde gegevens over jou verwerken, zullen we je dat per e-mail laten weten.

Contactgegevens Mood Company BV
Brinkenhalte 20

7812 HX Emmen

Nederland

T (059) 121-2177

T +31 6 3058 6706

E edwin@moodcompany.nl

Contactpersoon voor privacy
Edwin Melinga